91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

Procediments matrimonials de dissolució del vincle

1. Procediment de dissolució de matrimoni no consumat

Com és sabut, una de les propietats essencials del matrimoni canònic és la indissolubilitat del vincle que s’ha contret vàlidament, per raó de què és un sagrament. Per això no és possible el divorci dins l’Església Catòlica (cànon 1141). Però aquesta norma té una excepció: en cas d’inconsumació del matrimoni (és a dir, que els esposos no hagin arribat a finalitzar mai una relació sexual completa), el vincle es pot disoldre, i es pot contreure un nou matrimoni (cànon 1142).

Com que no es tracta jurídicament d’una declaració de nul·litat (que només es pot obtenir per sentència judicial), el procediment per a la dissolució de matrimoni rat i no consumat no és judicial sinó administratiu, si bé en molts casos sol ser el mateix Tribunal eclesiàstic qui el duu a terme per delegació del Bisbe diocesà.

Aquest procediment consta de dues fases. La primera es tramita a la pròpia diòcesi, i consisteix en la recopilació de les proves (declaracions dels esposos, dels testimonis, certificats, prova pericial si cal…); acabada aquesta primera fase d’instrucció, l’expedient s’envia a la Santa Seu per a la ressolució. Si el cas ha quedat raonablement provat, la Santa Seu sol decretar la dissolució en un termini breu. Per això aquest procediment de dissolució de matrimoni no consumat és més ràpid que el procés judicial de nul•litat de matrimoni.

2. Procediments de dissolució de matrimoni a favor de la fe

El Codi de Dret Canònic (cànons 1143 a 1150) preveu la possible dissolució de matrimonis no canònics en el cas què un dels cònjuges rebi el baptisme a l’Església Catòlica i l’altre no desitgi prosseguir la convivència. Entre aquests supòsits es troben el privilegi paulí (cf. 1 Cor 7, 12-15) i l’anomenat privilegi petrí. El procediment és similar al de dissolució de matrimoni no consumat, i també decideix la Santa Seu.

A l’Arxidiòcesi de Barcelona, aquests procediments de dissolució estan confiats a la Delegació Episcopal de Procediments Administratius Matrimonials, amb seu al mateix Tribunal Eclesiàstic.