Execució de la sentència i eficàcia civil

Si una sentència declara la nul·litat del matrimoni i no és apel·lada per ningú dins el termini de quinze dies naturals, passa a ser ferma i executiva, de manera que s'inscriurà en els corresponents registres parroquials. En aquest cas, els antics cònjuges són canònicament solters i podran contraure matrimoni canònic amb terceres persones. Malgrat això, en alguns casos la sentència de nul·litat pot incloure una prohibició de futur matrimoni, que pot ser aixecada si hom demostra que han desaparegut els motius que provocaren la nul·litat del primer matrimoni.

Les sentències canòniques fermes de nul·litat de matrimoni, i les decisions de dissolució de matrimoni no consumat, poden obtenir eficàcia civil si alguna de les parts ho sol·licita al Tribunal civil de Primera Instància (cf. art. VI, 2 de l’Acord entre la Santa Seu el l’Estat Espanyol sobre assumptes jurídics; art. 80 del Codi civil; art. 954 LEC). Si els interessats ja estaven civilment divorciats, no caldrà que facin aquesta petició.