Economia i taxes judicials

L’administració de justícia és sempre un servei molt car per a les arques públiques, i també ho és per a l’Església diocesana. En efecte, la diòcesi ha de proveir per a oferir un servei a tots els fidels, que implica bastir i mantenir un local, assumir-ne les despeses de funcionament, els sous dels empleats, etc. Cada causa judicial costa a l’Arxidiòcesi de Barcelona un promig aproximat de 2.000 € (sense comptar les despeses comunes de manteniment dels espais d'oficines del Palau Episcopal). Els usuaris del servei (és a dir, les persones que presenten una demanda davant el Tribunal) assumeixen una part d’aquesta despesa a través del pagament de taxes judicials.

Per tal de no dificultar l'accés a la justícia eclesiàstica, el Tribunal Eclesiàstico fa un esforç per moderar les taxes judicials. Gràcies a aquestes taxes, els catòlics ajuden a mantenir el seu Tribunal, i també col·laboren a fer possible la justícia gratuïta per a aquells no poden pagar-les.

A partir de l'1 de febrer de 2022, les taxes judicials vigents al Tribunal Eclesiàstic de Barcelona són:

Procés ordinari: 700 €

Procés oral: 350 €

Procés documental i procés breu: 350 €

Perícies (per part): 300 €

Procediments de dissolució de matrimoni (tramitació diocesana i a la Santa Seu): 1400 €

Si desitgeu una exposició detallada de les taxes vigents, demaneu-la al correu electrònic del Tribunal.

Reducció de taxes i justícia gratuïta

Les persones amb ingressos mensuals reduïts o amb dificultats econòmiques poden sol·licitar una reducció proporcional de l’import de les taxes judicials. Si és necessari, aquesta reducció pot arribar a ser total, de manera que hom quedi exempt de pagar taxes. Cap fidel a l’Església no es pot veure privat d’obtenir justícia per causa de mancances econòmiques.

Justícia eclesiàstica només per als rics?

És totalment fals i difamatori que la disponibilitat de riqueses permetin obtenir més fàcilment una declaració de nul·litat de matrimoni. El Tribunal eclesiàstic no cobra res més que les taxes oficialment vigents. Fora de les persones que obtinguin advocat d’ofici i justícia gratuïta, per a calcular les despeses totals d’un procés de nul·litat cal tenir en compte les taxes judicials més la minuta de l’advocat.