Advocats

No és completament indispensable comptar amb advocat per a presentar una demanda de declaració de nul·litat de matrimoni, però sí és molt convenient per a evitar una defensa errònia o mal plantejada. Cal recordar que es tracta d’un autèntic procés judicial, malgrat que dins l’Església. Per aquest motiu, els Tribunals eclesiàstics a Espanya solen insistir en la intervenció d’advocat.

No tots els advocats poden actuar davant un Tribunal eclesiàstic: cal tenir estudis de Dret canònic i formar part de l’elenc del Tribunal. L’Assessoria Jurídica pot oferir la llista dels advocats exercents per a què l’interessat pugui fer la tria lliurement.

En cas de necessitat, els Tribunals eclesiàstics ofereixen patrons o advocats que assumeixen la defensa sota un preu moderat fixat pel propi Tribunal. Igualment, solen existir acords amb els Col·legis d’Advocats per a què es puguin obtenir advocats d’ofici segons els barems econòmics vigents, i que tenen un cost gratuït per al defensat.

En la resta de casos, cal recordar que la contractació d’un advocat és lliure, per la qual cosa és convenient preguntar quina minuta presentarà el professional. El Tribunal eclesiàstic pot intervenir si es donen abusos en aquest àmbit.

Per a actuar davant el Tribunal eclesiàstic no és necessària la intervenció de procurador.