Quins assumptes es presenten al Tribunal eclesiàstic?

En principi, tots els conflictes dins l’Església que s’hagin de resoldre per via judicial són competència dels Tribunals eclesiàstics.

Processos matrimonials
La major part dels processos canònics davant el Tribunal eclesiàstic són els de declaració de nul·litat de matrimoni, i les dissolucions de matrimoni no consumat. Com que es tracta d’un sagrament, cal sentència judicial ferma per a declarar invàlid un matrimoni celebrat a l’Església catòlica.

En aquestes pàgines trobareu informació sobre les causes de nul·litat de matrimoni i la forma de plantejar el procés judicial: El matrimoni com a contracte i sagrament: únic i indissoluble

Altres processos judicials dins l’Església
La justícia és molt important entre els fidels cristians, i en les relacions entre aquests i la jerarquia de l’Església. Davant el Tribunal eclesiàstic es poden presentar demandes de reclamacions i reconeixements de drets (per exemple, d’un fidel que cregui que no s’ha respectat el dret en el seu cas), conflictes societaris (entre membres d’associacions i confraries catòliques…); conflictes patrimonials i contractuals (entre entitats eclesiàstiques, com parròquies, bisbats, congregacions religioses…), processos criminals (quan un clergue o un laic són acusats de cometre un delicte canònic…), etc. També sovint els Jutges eclesiàstics reben delegació del Bisbe diocesà per a tramitar processos de canonització. Quan el conflicte es produeix per una decisió de govern de l’Autoritat eclesiàstica, s’ha de resoldre per via administrativa canònica, no por via judicial. Aquest procediment administratiu canònic no és competència dels Tribunals eclesiàstics.