91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

L’estructura jeràrquica de l’Església

El Tribunal Eclesiàstic de l’Arxidiòcesi de Barcelona jutja en Primera Instància les causes judicials de l’Església Catòlica a Barcelona. També és Tribunal Metropolità de Segona Instància per als processos que, en fase d’apel·lació, provenen de les diòcesis sufragànies de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.

L’Església, com a comunitat dels fidels que, pel baptisme, han estat instituïts fills de Déu, prossegueix en el món la missió divina de Jesucrist per a la salvació, que ell confià als apòstols i als seus successors (els bisbes), i que es mostra en les tres funcions messiàniques: ensenyar (Jesús profeta i mestre), santificar (Jesús sacerdot) i regir (Jesús rei i pastor). Aquesta Església apostòlica subsisteix en l’Església Catòlica (cf. Concili Vaticà II, const. Lumen gentium, n. 8), i en formen part en igualtat teològica tant els laics (els seglars i religiosos no ordenats) com els clergues (aquells fidels que han rebut el sagrament de l’orde: diaques, preveres i bisbes, dels quals aquests dos últims són sacerdots).

L’Església Catòlica és la comunió indivisible de l’Església Universal (regida amb potestat suprema pel Bisbe de Roma, i pel Concili Ecumènic) i de les Esglésies Particulars (que reben el nom de diòcesis, i que són regides cadascuna d’elles per un Bisbe). Els Bisbes dins la comunió catòlica són successors dels apòstols, essent el Papa, com a Bisbe de Roma, el successor de la funció de primacia de Sant Pere.

El Papa per a la seva missió universal, i cada Bisbe a la seva diòcesi, exerceixen una triple potestat: mestres, sacerdots, pastors. Aquesta última potestat també s’anomena de govern o de regir, ja que els correspon guiar l’Església. La potestat de regir, alhora, se subdivideix en funció legislativa (promulgar les lleis eclesiàstiques que formen el Dret canònic), funció executiva (prendre les decisions pastorals i de govern), i funció judicial (administrar justícia dins la comunitat eclesial) (cf. c. 391). La funció judicial és encomanada de forma ordinària als Tribunals Eclesiàstics.