Codi de Dret Canònic

Promulgat el 25 de gener de 1983

Versió en català aprovada per la Conferència Episcopal Espanyola

CORREGIDA I ACTUALITZADA a 31 de maig de 2021

A peu de pàgina, interpretacions autèntiques i normativa posterior més important que afecti cada cànon. En cas de dubte, només el text llatí és autèntic i té força legal.

Podeu accedir al text del Codi tot clicant en cada llibre o secció, i s'obrirà un fitxer .pdf

 

 

ÍNDEX GENERAL

Constitució Apostòlica «Sacra disciplinae leges»

Prefaci a l'edició típica

Llibre I - NORMES GENERALS (cc. 1-203)

[Cànons preliminars] (cc. 1-6) 

Títol I - Les lleis eclesiàstiques (cc. 7-22)

Títol II - El costum (cc. 23-28)

Títol III - Els decrets generals i les instruccions (cc. 29-34)

Títol IV - Els actes administratius singulars (cc. 35-93)

   Capítol I - Normes comunes

   Capítol II - Els decrets i preceptes singulars

   Capítol III - Els rescriptes

   Capítol IV - Els privilegis

   Capítol V - Les dispenses

Títol V - Els estatuts i els reglaments (cc. 94-95)

Títol VI - Les persones físiques i jurídiques (cc. 96-123)

   Capítol I - La condició canònica de les persones físiques

   Capítol II - Les persones jurídiques

Títol VII - Els actes jurídics (cc. 124-128)

Títol VIII - La potestat de règim (cc. 129-144)

Títol IX - Els oficis eclesiàstics (cc. 145-196)

   Capítol I - La provisió d'un ofici eclesiàstic

      Art. 1 - La lliure col·lació

      Art. 2 - La presentació

      Art. 3 - L'elecció

      Art. 4 - La postulació

   Capítol II - La pèrdua d'un ofici eclesiàstic

      Art. 1 - La renúncia

      Art. 2 - El trasllat

      Art. 3 - La remoció

      Art. 4 - La privació

Títol X - La prescripció (cc. 197-199)

Títol XI - El còmput del temps (cc. 200-203)

 

Llibre II - EL POBLE DE DÉU (cc. 204-755)

Part I - ELS FIDELS (cc. 204-207)

Títol I - Els deures i els drets de tots els fidels (cc. 208-223)

Títol II - Els deures i els drets dels fidels laics (cc. 224-231)

Títol III - Els ministres sagrats o clergues (cc. 232-293)

   Capítol I - La formació dels clergues

   Capítol II - L'adscripció o incardinació dels clergues

   Capítol III - Els deures i els drets dels clergues

   Capítol IV - La pèrdua de l'estat clerical

Títol IV - Les prelatures personals (cc. 294-297)

Títol V - Les associacions de fidels (cc. 298-329)

   Capítol I - Normes comunes

   Capítol II - Les associacions públiques de fidels

   Capítol III - Les associacions de fidels privades

   Capítol IV - Normes especials sobre les associacions de laics

Part II - LA CONSTITUCIÓ JERÀRQUICA DE L'ESGLÉSIA (cc. 330-572)

Secció I - La suprema autoritat de l'Església el seu exercici (cc. 330-367)

   Capítol I - El Pontífex Romà i el Col·legi Episcopal

      Art. 1 - El Pontífex Romà

      Art. 2 - El Col·legi Episcopal

   Capítol II - El sínode dels Bisbes

   Capítol III - Els Cardenals de la S.R.E.

   Capítol IV - La Cúria Romana

   Capítol V - Els Legats del Pontífex Romà

Secció II - Les Esglésies particulars i llurs agrupacions (cc. 368-572)

Títol I - Les Esglésies particulars i l'autoritat constituïda en elles (cc. 368-430)

   Capítol I - Les Esglésies particulars

   Capítol II - Els Bisbes

      Art. 1 - Els Bisbes en general

      Art. 2 - Els Bisbes diocesans

      Art. 3 - Els Bisbes coadjutors i auxiliars

   Capítol III - La seu impedida i la seu vacant

      Art. 1 - La seu impedida

      Art. 2 - La seu vacant

Títol II - Les agrupacions d'Esglésies particulars (cc. 431-459)

   Capítol I - Les províncies eclesiàstiques i les regions eclesiàstiques

   Capítol II - Els Metropolitans

   Capítol III - Els concilis particulars

   Capítol IV - Les conferències Episcopals

Títol III - L'ordenament intern de les Esglésies particulars (cc. 460-572)

   Capítol I - El sínode diocesà

   Capítol II - La cúria diocesana

      Art. 1 - Els Vicaris generals i els episcopals

      Art. 2 - El canceller i els altres notaris, i els arxius

      Art. 3 - El consell per als assumptes econòmics i l'ecònom

   Capítol III - El consell presbiteral i el col·legi de consultors

   Capítol IV - Els capítols de canonges

   Capítol V - El consell pastoral

   Capítol VI - Les parròquies, els rectorsiels vicaris parroquials

   Capítol VII - Els arxiprests

   Capítol VIII - Els rectors d'esglésies i els capellans

      Art. 1 - Els rectors d'esglésies

      Art. 2 - Els capellans

Part III - ELS INSTITUTS DE VIDA CONSAGRADA I LES SOCIETATS DE VIDA APOSTÒLICA (cc. 573-755)

Secció I - Els instituts de vida consagrada (cc. 573-730)

Títol I - Normes comunes a tots els instituts de vida consagrada (cc. 573-606)

Títol II - Els instituts religiosos (cc. 607-709)

   Capítol I - Les cases religioses llur erecció i supressió

   Capítol II - El govern dels instituts

      Art. 1 - Els Superiors i els consells

      Art. 2 - Els capítols

      Art. 3 - Els béns temporals i llur administració

   Capítol III - L'admissió dels candidats i la formació dels membres

      Art. 1 - L'admissió al noviciat

      Art. 2 - El noviciat i la formació dels novicis

      Art. 3 - La professió religiosa

      Art. 4 - La formació dels religiosos

   Capítol IV - Les obligacionsels drets dels instituts i de llurs membres

   Capítol V - L'apostolat dels instituts

   Capítol VI - La separació dels membres de l'institut

      Art. 1 - El pas a un altre institut

      Art. 2 - La sortida de l'institut

      Art. 3 - L'acomiadament dels membres

   Capítol VII - Els religiosos promoguts a l'episcopat

   Capítol VIII - Les conferències de Superiors majors

Títol III - Els instituts seculars (cc. 710-730) 

Secció II - Les societats de vida apostòlica (cc. 731-755) 

 

Llibre III - LA FUNCIÓ DE L'ESGLÉSIA D'ENSENYAR (cc. 756-848)

Títol I - El ministeri de la paraula divina (cc. 756-780)

   Capítol I - La predicació de la Paraula de Déu

   Capítol II - La formació catequètic

Títol II - L'acció missionera de l'Església (cc. 781-792)

Títol III - L'educació catòlica (cc. 793-821)

   Capítol I - Les escoles

   Capítol II - Les universitats catòliques i els altres instituts d'estudis superiors

   Capítol III - Les universitats i les facultats eclesiàstiques

Títol IV - Els mitjans de comunicació social i especialment els llibres (cc. 822-832)

Títol V - La professió de fe (cc. 833-848) 

 

Llibre IV - LA FUNCIÓ DE L'ESGLÉSIA DE SANTIFICAR (cc. 849-1253) 

Part I - ELS SAGRAMENTS (cc. 849-1165) 

Títol I - El baptisme (cc. 849-878)

   Capítol I - La celebració del baptisme

   Capítol II - El ministre del baptisme

   Capítol III - Els qui han de ser batejats

   Capítol IV - Els padrins

   Capítol V - La prova i l'anotació del baptisme conferit

Títol II - El sagrament de la confirmació (cc. 879-896)

   Capítol I - La celebració de la confirmació

   Capítol II - El ministre de la confirmació

   Capítol III - Els confirmands

   Capítol IV - Els padrins

   Capítol V - La prova i l'anotació de la confirmació conferida

Títol III - La santíssima Eucaristia (cc. 897-958)

   Capítol l - La celebració eucarística

      Art. 1 - El ministre de la santíssima Eucaristia

      Art. 2 - La participació en la santíssima Eucaristia

      Art. 3 - Els ritus i les cerimònies de la celebració eucarística

      Art. 4 - El temps i el lloc de la celebració de l'Eucaristia

   Capítol II - La reserva i la veneració de la santíssima Eucaristia

   Capítol III - L'almoina oferta per a la celebració de la Missa

Títol IV - El sagrament de la penitència (cc. 959-997)

   Capítol I - La celebració del sagrament

   Capítol II - El ministre del sagrament de la penitència

   Capítol III - El penitent

   Capítol IV - Les indulgències

Títol V - El sagrament de la unció dels malalts (cc. 998-1007)

   Capítol I - La celebració del sagrament

   Capítol II - El ministre de la unció dels malalts

   Capítol III - Als malalts a qui ha de ser conferida la unció

Títol VI - L'orde (cc. 1008-1054)

   Capítol I - La celebració i el ministre de l'ordenació

   Capítol II - Els ordenands

      Art. 1 - Els requisits dels ordenands

      Art. 2 - Els requisits previs a l'ordenació

      Art. 3 - Les irregularitats i els altres impediments

      Art. 4 - Els documents requerits i l'escrutini

   Capítol III - L'anotació i el certificat de l'ordenació acomplerta

Títol VII - El matrimoni (cc. 1055-1165)

   Capítol I - La cura pastoralles premisses per a la celebració del matrimoni

   Capítol II - Els impediments diriments en general

   Capítol III - Els impediments diriments en particular

   Capítol IV - El consentiment matrimonial

   Capítol V - La forma de la celebració del matrimoni

   Capítol VI - Els matrimonis mixtos

   Capítol VII - El matrimoni a celebrar secretament

   Capítol VIII - Els efectes del matrimoni

   Capítol IX - La separació dels cònjuges

      Art. 1 - La dissolució del vincle

      Art. 2 - La separació mentre dura el vincle

   Capítol X - La convalidació del matrimoni

      Art. 1 - La convalidació simple

      Art. 2 - La sanació radical

Part II - ELS ALTRES ACTES DEL CULTE DIVÍ (cc. 1166-1204) 

Títol I - Els sagramentals (cc. 1166-1172)

Títol II - La litúrgia de les hores (cc. 1173-1175)

Títol III - Les exèquies eclesiàstiques (cc. 1176-1785)

   Capítol I - La celebració de les exèquies

   Capítol II - A qui cal concedir o denegar les exèquies eclesiàstiques

Títol IV - El culte dels sants, de les imatges sagrades i de les relíquies (cc. 1186-1190)

Títol V - El vot i el jurament (cc. 1191-1204)

   Capítol I - El vot

   Capítol II - El jurament

Part III - ELS LLOCS I ELS TEMPS SAGRATS (cc. 1205-1253)

Títol I - Els llocs sagrats (cc. 1205-1243)

   Capítol I - Les esglésies

   Capítol II - Els oratoris i les capelles privades

   Capítol III - Els santuaris

   Capítol IV - Els altars

   Capítol V - Els cementiris

Títol II - Els temps sagrats (cc. 1244-1253)

   Capítol I - Els dies de festa

   Capítol II - Els dies de penitència

 

Llibre V - ELS BÉNS TEMPORALS DE L'ESGLÉSIA (cc. 1254-1268)

Títol I - L'adquisició de béns (cc. 1259-1272)

Títol II - L'administració dels béns (cc. 1273-1289)

Títol III - Els contractes, i especialment l'alienació (cc. 1290-1298)

Títol IV - Les pies voluntats en general i les pies fundacions (cc. 1299-1310) 

 

Llibre VI - LES SANCIONS EN L'ESGLÉSIA (cc. 1311-1399)

Part I - ELS DELICTES I LES PENES EN GENERAL (cc. 1311-1363)

Títol I - La punició dels delictes en general (cc. 1311-1312)

Títol II - La llei penal i el precepte penal (cc. 1313-1320)

Títol III - El subjecte passiu de sancions penals (cc. 1321-1330)

Títol IV - Les penes i les altres punicions (cc. 1331-1340)

   Capítol I - Les censures

   Capítol II - Les penes expiatòries

   Capítol III - Els remeis penals i les penitències

Títol V - L'aplicació de les penes (cc. 1341-1353)

Títol VI - La remissió de les penes i la prescripció de les accions (cc. 1354-1363)

Part II - LES PENES PER A CADA DELICTE (cc. 1364-1399)

Títol I - Els delictes contra la fe i la unitat de l'Església (cc. 1364-1369)

Títol II - Els delictes contra les autoritats eclesiàstiques i contra l'exercici dels càrrecs (cc. 1370-1378)

Títol III - Els delictes contra els sagraments (cc. 1379-1389)

Títol IV - Els delictes contra la bona fama i el delicte de falsedat (cc. 1390-1391)

Títol V- Els delictes contra obligacions especials (cc. 1392-1396)

Títol VI - Els delictes contra la vida, la dignitat i la llibertat de l'home (cc. 1397-1398)

Títol VII - Norma general (c. 1399)

 

Llibre VII - ELS PROCESSOS (cc. 1400-1752) 

Part I - ELS JUDICIS EN GENERAL (cc. 1400-1403) 

Títol I - El fur competent (cc. 1404-1416)

Títol II - Els diversos graus i classes de tribunals (cc. 1417-1445)

   Capítol I - El tribunal de primera instància

      Art. 1 - El jutge

      Art. 2 - Els auditors i els relators

      Art. 3 - El promotor de justícia, el defensor del vincle i el notari

   Capítol II - El tribunal de segona instància

   Capítol III - Els tribunals de la Seu Apostòlica

Títol III - La disciplina que ha d'observar-se en els tribunals (cc. 1446-1475)

   Capítol I - L'ofici dels jutgesidels ministres del tribunal

   Capítol II - L'ordre en què han de tractar-se les causes

   Capítol III - Els terminis i les pròrrogues

   Capítol IV - El lloc del judici

   Capítol V - Les persones que han de ser admeses en la seu del tribunal i el mode de redactar i conservar les actuacions

Títol IV - Les parts en el procés (cc. 1476-1490)

   Capítol I - L'actor i el demandat

   Capítol II - Els procuradors judicials i els advocats

Títol V - Les accions i les excepcions (cc. 1491-1500)

   Capítol I - Les accionsiles excepcions en general

   Capítol II - Les accions i les excepcions en particular

Part II - EL JUDICI CONTENCIÓS (cc. 1501-1670)

Secció I - El judici contenciós ordinari (cc. 1501-1655)

Títol I - La introducció de la causa (cc. 1501-1512)

   Capítol I - L'escrit de demanda

   Capítol II - La citació i la notificació dels actes judicials

Títol II - La contestació de la litis (cc. 1513-1516)

Títol III - La instància judicial (cc. 1517-1525)

Títol IV - Les proves (cc. 1526-1586)

   Capítol I - Les declaracions de les parts

   Capítol II - La prova documental

      Art. 1 - La natura i fe dels documents

      Art. 2 - La presentació dels documents

   Capítol III - Els testimonis les declaracions

      Art. 1 - Qui pot ser testimoni

      Art. 2 - Els testimonis que han de ser cridats i els que han de ser exclosos

      Art. 3 - L'examen dels testimonis

      Art. 4 - El valor dels testimonis

   Capítol IV - Els perits

   Capítol V - L'accés i el reconeixement judicial

   Capítol VI - Les presumpcions

Títol V - Les causes incidentals (cc. 1587-1597)

   Capítol I - La no-compareixença de les parts

   Capítol II - La intervenció d'un tercer en la causa

Títol VI - La publicació de les actuacions i la conclusió i la discussió de la causa (cc. 1598-1606)

Títol VII - Els pronunciaments del jutge (cc. 1607-1618)

Títol VIII - La impugnació de la sentència (cc. 1619-1640)

      Art. 1 - La querella de nul·litat contra la sentència

      Art. 2 - L'apel·lació

Títol IX - La cosa jutjada i la restitució «in integrum» (cc. 1641-1648)

   Capítol I - La cosa jutjada

   Capítol II - La restitució «in integrum»

Títol X - Les costes judicials i el patrociní gratuït (c. 1649)

Títol XI - L'execució de la sentència (cc. 1650-1655) 

Secció II - El procés contenciós oral (cc. 1656-1670)

Part III - ALGUNS PROCESSOS ESPECIALS (cc. 1671-1716)

Títol I - Els processos matrimonials (cc. 1671-1707)

   Capítol I - Les causes per a declarar la nul·litat de matrimoni

      Art. 1 - El fur competent

      Art. 2 - El dret a impugnar el matrimoni

      Art. 3 - L'ofici dels jutges

      Art. 4 - Les proves

      Art. 5 - La sentència i l'apel·lació

      Art. 6 - El procés documental

      Art. 7 - Normes generals

   Capítol II - Les causes de separació dels cònjuges

   Capítol III - El procés per a la dispensa del matrimoni rat i no consumat

   Capítol IV - El procés sobre la mort presumpta del cònjuge

Títol II - Les causes per a declarar la nul·litat de l'ordenació sagrada (cc. 1708-1712)

Títol III - Els modes d'evitar els judicis (cc. 1713-1716) 

Part IV - EL PROCÉS PENAL (cc. 1717-1731) 

   Capítol I - La investigació prèvia

   Capítol II - El desenvolupament del procés

   Capítol III - L'acció per al rescabalament dels danys

Part V - EL PROCEDIMENT EN ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS I EN LA REMOCIÓ O EL TRASLLAT DELS RECTORS (cc. 1732-1752) 

Secció I - El recurs contra els decrets administratius (cc. 1732-1739)

Secció II - El procediment per a la remoció o el trasllat dels rectors (cc. 1740-1752)