91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

Codi de Dret Canònic

Promulgat el 25 de gener de 1983

Versió en català aprovada per la Conferència Episcopal Espanyola

CORREGIDA I ACTUALITZADA a 31 de maig de 2021

A peu de pàgina, interpretacions autèntiques i normativa posterior més important que afecti cada cànon. En cas de dubte, només el text llatí és autèntic i té força legal.

Podeu accedir al text del Codi tot clicant en cada llibre o secció, i s'obrirà un fitxer .pdf

 

 

ÍNDEX GENERAL

Constitució Apostòlica «Sacra disciplinae leges»

Prefaci a l'edició típica

Llibre I - NORMES GENERALS (cc. 1-203)

[Cànons preliminars] (cc. 1-6) 

Títol I - Les lleis eclesiàstiques (cc. 7-22)

Títol II - El costum (cc. 23-28)

Títol III - Els decrets generals i les instruccions (cc. 29-34)

Títol IV - Els actes administratius singulars (cc. 35-93)

   Capítol I - Normes comunes

   Capítol II - Els decrets i preceptes singulars

   Capítol III - Els rescriptes

   Capítol IV - Els privilegis

   Capítol V - Les dispenses

Títol V - Els estatuts i els reglaments (cc. 94-95)

Títol VI - Les persones físiques i jurídiques (cc. 96-123)

   Capítol I - La condició canònica de les persones físiques

   Capítol II - Les persones jurídiques

Títol VII - Els actes jurídics (cc. 124-128)

Títol VIII - La potestat de règim (cc. 129-144)

Títol IX - Els oficis eclesiàstics (cc. 145-196)

   Capítol I - La provisió d'un ofici eclesiàstic

      Art. 1 - La lliure col·lació

      Art. 2 - La presentació

      Art. 3 - L'elecció

      Art. 4 - La postulació

   Capítol II - La pèrdua d'un ofici eclesiàstic

      Art. 1 - La renúncia

      Art. 2 - El trasllat

      Art. 3 - La remoció

      Art. 4 - La privació

Títol X - La prescripció (cc. 197-199)

Títol XI - El còmput del temps (cc. 200-203)

 

Llibre II - EL POBLE DE DÉU (cc. 204-755)

Part I - ELS FIDELS (cc. 204-207)

Títol I - Els deures i els drets de tots els fidels (cc. 208-223)

Títol II - Els deures i els drets dels fidels laics (cc. 224-231)

Títol III - Els ministres sagrats o clergues (cc. 232-293)

   Capítol I - La formació dels clergues

   Capítol II - L'adscripció o incardinació dels clergues

   Capítol III - Els deures i els drets dels clergues

   Capítol IV - La pèrdua de l'estat clerical

Títol IV - Les prelatures personals (cc. 294-297)

Títol V - Les associacions de fidels (cc. 298-329)

   Capítol I - Normes comunes

   Capítol II - Les associacions públiques de fidels

   Capítol III - Les associacions de fidels privades

   Capítol IV - Normes especials sobre les associacions de laics

Part II - LA CONSTITUCIÓ JERÀRQUICA DE L'ESGLÉSIA (cc. 330-572)

Secció I - La suprema autoritat de l'Església el seu exercici (cc. 330-367)

   Capítol I - El Pontífex Romà i el Col·legi Episcopal

      Art. 1 - El Pontífex Romà

      Art. 2 - El Col·legi Episcopal

   Capítol II - El sínode dels Bisbes

   Capítol III - Els Cardenals de la S.R.E.

   Capítol IV - La Cúria Romana

   Capítol V - Els Legats del Pontífex Romà

Secció II - Les Esglésies particulars i llurs agrupacions (cc. 368-572)

Títol I - Les Esglésies particulars i l'autoritat constituïda en elles (cc. 368-430)

   Capítol I - Les Esglésies particulars

   Capítol II - Els Bisbes

      Art. 1 - Els Bisbes en general

      Art. 2 - Els Bisbes diocesans

      Art. 3 - Els Bisbes coadjutors i auxiliars

   Capítol III - La seu impedida i la seu vacant

      Art. 1 - La seu impedida

      Art. 2 - La seu vacant

Títol II - Les agrupacions d'Esglésies particulars (cc. 431-459)

   Capítol I - Les províncies eclesiàstiques i les regions eclesiàstiques

   Capítol II - Els Metropolitans

   Capítol III - Els concilis particulars

   Capítol IV - Les conferències Episcopals

Títol III - L'ordenament intern de les Esglésies particulars (cc. 460-572)

   Capítol I - El sínode diocesà

   Capítol II - La cúria diocesana

      Art. 1 - Els Vicaris generals i els episcopals

      Art. 2 - El canceller i els altres notaris, i els arxius

      Art. 3 - El consell per als assumptes econòmics i l'ecònom

   Capítol III - El consell presbiteral i el col·legi de consultors

   Capítol IV - Els capítols de canonges

   Capítol V - El consell pastoral

   Capítol VI - Les parròquies, els rectorsiels vicaris parroquials

   Capítol VII - Els arxiprests

   Capítol VIII - Els rectors d'esglésies i els capellans

      Art. 1 - Els rectors d'esglésies

      Art. 2 - Els capellans

Part III - ELS INSTITUTS DE VIDA CONSAGRADA I LES SOCIETATS DE VIDA APOSTÒLICA (cc. 573-755)

Secció I - Els instituts de vida consagrada (cc. 573-730)

Títol I - Normes comunes a tots els instituts de vida consagrada (cc. 573-606)

Títol II - Els instituts religiosos (cc. 607-709)

   Capítol I - Les cases religioses llur erecció i supressió

   Capítol II - El govern dels instituts

      Art. 1 - Els Superiors i els consells

      Art. 2 - Els capítols

      Art. 3 - Els béns temporals i llur administració

   Capítol III - L'admissió dels candidats i la formació dels membres

      Art. 1 - L'admissió al noviciat

      Art. 2 - El noviciat i la formació dels novicis

      Art. 3 - La professió religiosa

      Art. 4 - La formació dels religiosos

   Capítol IV - Les obligacionsels drets dels instituts i de llurs membres

   Capítol V - L'apostolat dels instituts

   Capítol VI - La separació dels membres de l'institut

      Art. 1 - El pas a un altre institut

      Art. 2 - La sortida de l'institut

      Art. 3 - L'acomiadament dels membres

   Capítol VII - Els religiosos promoguts a l'episcopat

   Capítol VIII - Les conferències de Superiors majors

Títol III - Els instituts seculars (cc. 710-730) 

Secció II - Les societats de vida apostòlica (cc. 731-755) 

 

Llibre III - LA FUNCIÓ DE L'ESGLÉSIA D'ENSENYAR (cc. 756-848)

Títol I - El ministeri de la paraula divina (cc. 756-780)

   Capítol I - La predicació de la Paraula de Déu

   Capítol II - La formació catequètic

Títol II - L'acció missionera de l'Església (cc. 781-792)

Títol III - L'educació catòlica (cc. 793-821)

   Capítol I - Les escoles

   Capítol II - Les universitats catòliques i els altres instituts d'estudis superiors

   Capítol III - Les universitats i les facultats eclesiàstiques

Títol IV - Els mitjans de comunicació social i especialment els llibres (cc. 822-832)

Títol V - La professió de fe (cc. 833-848) 

 

Llibre IV - LA FUNCIÓ DE L'ESGLÉSIA DE SANTIFICAR (cc. 849-1253) 

Part I - ELS SAGRAMENTS (cc. 849-1165) 

Títol I - El baptisme (cc. 849-878)

   Capítol I - La celebració del baptisme

   Capítol II - El ministre del baptisme

   Capítol III - Els qui han de ser batejats

   Capítol IV - Els padrins

   Capítol V - La prova i l'anotació del baptisme conferit

Títol II - El sagrament de la confirmació (cc. 879-896)

   Capítol I - La celebració de la confirmació

   Capítol II - El ministre de la confirmació

   Capítol III - Els confirmands

   Capítol IV - Els padrins

   Capítol V - La prova i l'anotació de la confirmació conferida

Títol III - La santíssima Eucaristia (cc. 897-958)

   Capítol l - La celebració eucarística

      Art. 1 - El ministre de la santíssima Eucaristia

      Art. 2 - La participació en la santíssima Eucaristia

      Art. 3 - Els ritus i les cerimònies de la celebració eucarística

      Art. 4 - El temps i el lloc de la celebració de l'Eucaristia

   Capítol II - La reserva i la veneració de la santíssima Eucaristia

   Capítol III - L'almoina oferta per a la celebració de la Missa

Títol IV - El sagrament de la penitència (cc. 959-997)

   Capítol I - La celebració del sagrament

   Capítol II - El ministre del sagrament de la penitència

   Capítol III - El penitent

   Capítol IV - Les indulgències

Títol V - El sagrament de la unció dels malalts (cc. 998-1007)

   Capítol I - La celebració del sagrament

   Capítol II - El ministre de la unció dels malalts

   Capítol III - Als malalts a qui ha de ser conferida la unció

Títol VI - L'orde (cc. 1008-1054)

   Capítol I - La celebració i el ministre de l'ordenació

   Capítol II - Els ordenands

      Art. 1 - Els requisits dels ordenands

      Art. 2 - Els requisits previs a l'ordenació

      Art. 3 - Les irregularitats i els altres impediments

      Art. 4 - Els documents requerits i l'escrutini

   Capítol III - L'anotació i el certificat de l'ordenació acomplerta

Títol VII - El matrimoni (cc. 1055-1165)

   Capítol I - La cura pastoralles premisses per a la celebració del matrimoni

   Capítol II - Els impediments diriments en general

   Capítol III - Els impediments diriments en particular

   Capítol IV - El consentiment matrimonial

   Capítol V - La forma de la celebració del matrimoni

   Capítol VI - Els matrimonis mixtos

   Capítol VII - El matrimoni a celebrar secretament

   Capítol VIII - Els efectes del matrimoni

   Capítol IX - La separació dels cònjuges

      Art. 1 - La dissolució del vincle

      Art. 2 - La separació mentre dura el vincle

   Capítol X - La convalidació del matrimoni

      Art. 1 - La convalidació simple

      Art. 2 - La sanació radical

Part II - ELS ALTRES ACTES DEL CULTE DIVÍ (cc. 1166-1204) 

Títol I - Els sagramentals (cc. 1166-1172)

Títol II - La litúrgia de les hores (cc. 1173-1175)

Títol III - Les exèquies eclesiàstiques (cc. 1176-1785)

   Capítol I - La celebració de les exèquies

   Capítol II - A qui cal concedir o denegar les exèquies eclesiàstiques

Títol IV - El culte dels sants, de les imatges sagrades i de les relíquies (cc. 1186-1190)

Títol V - El vot i el jurament (cc. 1191-1204)

   Capítol I - El vot

   Capítol II - El jurament

Part III - ELS LLOCS I ELS TEMPS SAGRATS (cc. 1205-1253)

Títol I - Els llocs sagrats (cc. 1205-1243)

   Capítol I - Les esglésies

   Capítol II - Els oratoris i les capelles privades

   Capítol III - Els santuaris

   Capítol IV - Els altars

   Capítol V - Els cementiris

Títol II - Els temps sagrats (cc. 1244-1253)

   Capítol I - Els dies de festa

   Capítol II - Els dies de penitència

 

Llibre V - ELS BÉNS TEMPORALS DE L'ESGLÉSIA (cc. 1254-1268)

Títol I - L'adquisició de béns (cc. 1259-1272)

Títol II - L'administració dels béns (cc. 1273-1289)

Títol III - Els contractes, i especialment l'alienació (cc. 1290-1298)

Títol IV - Les pies voluntats en general i les pies fundacions (cc. 1299-1310) 

 

Llibre VI - LES SANCIONS EN L'ESGLÉSIA (cc. 1311-1399)

Part I - ELS DELICTES I LES PENES EN GENERAL (cc. 1311-1363)

Títol I - La punició dels delictes en general (cc. 1311-1312)

Títol II - La llei penal i el precepte penal (cc. 1313-1320)

Títol III - El subjecte passiu de sancions penals (cc. 1321-1330)

Títol IV - Les penes i les altres punicions (cc. 1331-1340)

   Capítol I - Les censures

   Capítol II - Les penes expiatòries

   Capítol III - Els remeis penals i les penitències

Títol V - L'aplicació de les penes

Títol VI - La cessació de les penes

Part II - LES PENES PER A CADA DELICTE (cc. 1364-1399)

Títol I - Els delictes contra la religió i la unitat de l'Església (cc. 1364-1369)

Títol II - Els delictes contra les autoritats eclesiàstiques i la llibertat de l'Església (cc. 1370-1377)

Títol III - La usurpació de funcions eclesiàstiques i els delictes en l'execució d'aquestes funcions (cc. 1378-1389)

Títol IV - El crim de falsedat (cc. 1390-1391)

Títol V- Els delictes contra obligacions especials (cc. 1392-1396)

Títol VI - Els delictes contra la vida i la llibertat humana (cc. 1397-1398)

Títol VII - Norma general (c. 1399)

APÈNDIX AL LLIBRE VI: NORMES POST-CODICIALS SOBRE DELICTES MÉS GREUS

I. Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, de Joan Pau II (30 d'abril de 2001)

II. Carta sobre els delictes més greus reservats a la Congregació de la Doctrina de la Fe (18 de maig de 2001)

III. Decret general sobre el delicte d'atemptada ordenació sagrada d'una dona, de la Congregació de la Doctrina de la Fe (2008)

IV. Normes substancials i processals sobre els delictes més greus, de la Congregació de la Doctrina de la Fe (21 de maig de 2010)

 

Llibre VII - ELS PROCESSOS (cc. 1400-1752) 

Part I - ELS JUDICIS EN GENERAL (cc. 1400-1403) 

Títol I - El fur competent (cc. 1404-1416)

Títol II - Els diversos graus i classes de tribunals (cc. 1417-1445)

   Capítol I - El tribunal de primera instància

      Art. 1 - El jutge

      Art. 2 - Els auditors i els relators

      Art. 3 - El promotor de justícia, el defensor del vincle i el notari

   Capítol II - El tribunal de segona instància

   Capítol III - Els tribunals de la Seu Apostòlica

Títol III - La disciplina que ha d'observar-se en els tribunals (cc. 1446-1475)

   Capítol I - L'ofici dels jutgesidels ministres del tribunal

   Capítol II - L'ordre en què han de tractar-se les causes

   Capítol III - Els terminis i les pròrrogues

   Capítol IV - El lloc del judici

   Capítol V - Les persones que han de ser admeses en la seu del tribunal i el mode de redactar i conservar les actuacions

Títol IV - Les parts en el procés (cc. 1476-1490)

   Capítol I - L'actor i el demandat

   Capítol II - Els procuradors judicials i els advocats

Títol V - Les accions i les excepcions (cc. 1491-1500)

   Capítol I - Les accionsiles excepcions en general

   Capítol II - Les accions i les excepcions en particular

Part II - EL JUDICI CONTENCIÓS (cc. 1501-1670)

Secció I - El judici contenciós ordinari (cc. 1501-1655)

Títol I - La introducció de la causa (cc. 1501-1512)

   Capítol I - L'escrit de demanda

   Capítol II - La citació i la notificació dels actes judicials

Títol II - La contestació de la litis (cc. 1513-1516)

Títol III - La instància judicial (cc. 1517-1525)

Títol IV - Les proves (cc. 1526-1586)

   Capítol I - Les declaracions de les parts

   Capítol II - La prova documental

      Art. 1 - La natura i fe dels documents

      Art. 2 - La presentació dels documents

   Capítol III - Els testimonis les declaracions

      Art. 1 - Qui pot ser testimoni

      Art. 2 - Els testimonis que han de ser cridats i els que han de ser exclosos

      Art. 3 - L'examen dels testimonis

      Art. 4 - El valor dels testimonis

   Capítol IV - Els perits

   Capítol V - L'accés i el reconeixement judicial

   Capítol VI - Les presumpcions

Títol V - Les causes incidentals (cc. 1587-1597)

   Capítol I - La no-compareixença de les parts

   Capítol II - La intervenció d'un tercer en la causa

Títol VI - La publicació de les actuacions i la conclusió i la discussió de la causa (cc. 1598-1606)

Títol VII - Els pronunciaments del jutge (cc. 1607-1618)

Títol VIII - La impugnació de la sentència (cc. 1619-1640)

      Art. 1 - La querella de nul·litat contra la sentència

      Art. 2 - L'apel·lació

Títol IX - La cosa jutjada i la restitució «in integrum» (cc. 1641-1648)

   Capítol I - La cosa jutjada

   Capítol II - La restitució «in integrum»

Títol X - Les costes judicials i el patrociní gratuït (c. 1649)

Títol XI - L'execució de la sentència (cc. 1650-1655) 

Secció II - El procés contenciós oral (cc. 1656-1670)

Part III - ALGUNS PROCESSOS ESPECIALS (cc. 1671-1716)

Títol I - Els processos matrimonials (cc. 1671-1707)

   Capítol I - Les causes per a declarar la nul·litat de matrimoni

      Art. 1 - El fur competent

      Art. 2 - El dret a impugnar el matrimoni

      Art. 3 - L'ofici dels jutges

      Art. 4 - Les proves

      Art. 5 - La sentència i l'apel·lació

      Art. 6 - El procés documental

      Art. 7 - Normes generals

   Capítol II - Les causes de separació dels cònjuges

   Capítol III - El procés per a la dispensa del matrimoni rat i no consumat

   Capítol IV - El procés sobre la mort presumpta del cònjuge

Títol II - Les causes per a declarar la nul·litat de l'ordenació sagrada (cc. 1708-1712)

Títol III - Els modes d'evitar els judicis (cc. 1713-1716) 

Part IV - EL PROCÉS PENAL (cc. 1717-1731) 

   Capítol I - La investigació prèvia

   Capítol II - El desenvolupament del procés

   Capítol III - L'acció per al rescabalament dels danys

Part V - EL PROCEDIMENT EN ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS I EN LA REMOCIÓ O EL TRASLLAT DELS RECTORS (cc. 1732-1752) 

Secció I - El recurs contra els decrets administratius (cc. 1732-1739)

Secció II - El procediment per a la remoció o el trasllat dels rectors (cc. 1740-1752)